Tag Archives: OOP

Lập trình viên chuyên nghiệp, bắt đầu từ đâu?


2014-09-17 18.57.122014-09-17 18.57.47

Danh sách TỐI THIỂU mà mọi chuyên gia phần mềm nên thông thuộc:

 • Design patterns: Bạn PHẢI miêu tả được tất cả 24 pattern trong cuốn sách của GOF  và có kinh nghiệm thực tế với rất nhiều pattern khác trong các cuốn sách POSA (?).

 • Design principles: Bạn NÊN biết về các nguyên lý SOLID và hiểu biết kĩ các nguyên lý thành phần khác.

 • Methods: Bạn NÊN hiểu : XP, Scrum, Lean, Kanban, Waterfall, Structured Analysis và Structured Design.

 • Disciplines: Bạn NÊN code được : TDD, Object Oriented design, Structured Programming, Continous Integration, và Pair Programming.

 • Artifacts: Bạn NÊN biết cách dùng: UML, DFDs, Structure Chát, Petri Nét, State Transition Diagrams and Tables, flow charts, and decision tables.

(Trích Chương 1: professionalism , The Clean Coder – A code of conduct for professional programmers , Robert C. Martin)

Advertisements

[Dịch] Giới thiệu về các khái niệm lập trình hướng đối tượng (OOP) và các ứng dụng


Giới thiệu về các khái niệm lập trình hướng đối tượng (OOP) và các ứng dụng

Nirosh , ngày 11 tháng 12 năm 2013

   4,88 (498 bình chọn)
   

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu được các khái niệm OOP, tập trung vào. NET / C #. Bài này được viết dưới hình thức đặt câu hỏi và trả lời giúp người đọc dễ hiểu hơn.

Mục lục

 1. Giới thiệu chung
 2. Thông tin cơ bản
 3. Yêu cầu trước tiên
 4.  Nội dung chính

                                                       4.12.Một interface là gì?
                                                       4.13.Sự khác biệt giữa một lớp và một interface là gì?
                                                       4.14.Sự khác biệt giữa một interface và một lớp trừu tượng là gì?
                                                       4.15.What are Implicit and Explicit interface implementations?
                                                       4.16.Inheritance (thừa kế) là gì?   
                                                       4.17.Polymorphism (đa hình) là gì?
                                                       4.18.Method Overloading là gì?
                                                       4.19.Operator overloading là gì?
                                                       4.20.Method Overriding là gì?
                                                       4.21.What is a Use Case?
                                                       4.22.What is a Class Diagram?
                                                       4.23.What is a Package Diagram?
                                                       4,24.Sequence Diagram là gì?
                                                       4.25.Kiến trúc hai tầng (two-tier architecture) là gì?
                                                       4.26.Kiến trúc ba tầng (two-tier architecture) là gì?
                                                       4.27.Kiến trúc MVC là gì?
                                                       4 28.SOA là gì?
                                                       4.29.Lớp truy cập dữ liệu (DAL – Data Access Layer) là gì?
                                                       4.30.Lớp xử lý nghiệp vụ (BLL – Bussiness Logic Layer) là gì?
                                                       4.31.Gang of Four (GOF) Design patterns (các mẫu thiết kế) là gì?

                                                       4.32.Sự khác biệt giữa hai mẫu thiết kế: Abstract Factory và Builder là gì?

 1.  Kết luận là gì?
 2.  Các tài liệu tham khảo?
 3. Các phiên bản

Continue reading [Dịch] Giới thiệu về các khái niệm lập trình hướng đối tượng (OOP) và các ứng dụng