Tag Archives: Object Oriented Programming

[Dịch] Giới thiệu về các khái niệm lập trình hướng đối tượng (OOP) và các ứng dụng


Giới thiệu về các khái niệm lập trình hướng đối tượng (OOP) và các ứng dụng

Nirosh , ngày 11 tháng 12 năm 2013

   4,88 (498 bình chọn)
   

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu được các khái niệm OOP, tập trung vào. NET / C #. Bài này được viết dưới hình thức đặt câu hỏi và trả lời giúp người đọc dễ hiểu hơn.

Mục lục

  1. Giới thiệu chung
  2. Thông tin cơ bản
  3. Yêu cầu trước tiên
  4.  Nội dung chính

                                                       4.12.Một interface là gì?
                                                       4.13.Sự khác biệt giữa một lớp và một interface là gì?
                                                       4.14.Sự khác biệt giữa một interface và một lớp trừu tượng là gì?
                                                       4.15.What are Implicit and Explicit interface implementations?
                                                       4.16.Inheritance (thừa kế) là gì?   
                                                       4.17.Polymorphism (đa hình) là gì?
                                                       4.18.Method Overloading là gì?
                                                       4.19.Operator overloading là gì?
                                                       4.20.Method Overriding là gì?
                                                       4.21.What is a Use Case?
                                                       4.22.What is a Class Diagram?
                                                       4.23.What is a Package Diagram?
                                                       4,24.Sequence Diagram là gì?
                                                       4.25.Kiến trúc hai tầng (two-tier architecture) là gì?
                                                       4.26.Kiến trúc ba tầng (two-tier architecture) là gì?
                                                       4.27.Kiến trúc MVC là gì?
                                                       4 28.SOA là gì?
                                                       4.29.Lớp truy cập dữ liệu (DAL – Data Access Layer) là gì?
                                                       4.30.Lớp xử lý nghiệp vụ (BLL – Bussiness Logic Layer) là gì?
                                                       4.31.Gang of Four (GOF) Design patterns (các mẫu thiết kế) là gì?

                                                       4.32.Sự khác biệt giữa hai mẫu thiết kế: Abstract Factory và Builder là gì?

  1.  Kết luận là gì?
  2.  Các tài liệu tham khảo?
  3. Các phiên bản

Continue reading [Dịch] Giới thiệu về các khái niệm lập trình hướng đối tượng (OOP) và các ứng dụng

Advertisements