Tag Archives: design pattern

Lập trình viên chuyên nghiệp, bắt đầu từ đâu?


2014-09-17 18.57.122014-09-17 18.57.47

Danh sách TỐI THIỂU mà mọi chuyên gia phần mềm nên thông thuộc:

  • Design patterns: Bạn PHẢI miêu tả được tất cả 24 pattern trong cuốn sách của GOF  và có kinh nghiệm thực tế với rất nhiều pattern khác trong các cuốn sách POSA (?).

  • Design principles: Bạn NÊN biết về các nguyên lý SOLID và hiểu biết kĩ các nguyên lý thành phần khác.

  • Methods: Bạn NÊN hiểu : XP, Scrum, Lean, Kanban, Waterfall, Structured Analysis và Structured Design.

  • Disciplines: Bạn NÊN code được : TDD, Object Oriented design, Structured Programming, Continous Integration, và Pair Programming.

  • Artifacts: Bạn NÊN biết cách dùng: UML, DFDs, Structure Chát, Petri Nét, State Transition Diagrams and Tables, flow charts, and decision tables.

(Trích Chương 1: professionalism , The Clean Coder – A code of conduct for professional programmers , Robert C. Martin)

Advertisements