Category Archives: Dễ thôi

Dễthôi.vn project

Thoát Trung về văn hóa. Dễ thôi!VN


Liệu tham nhũng có phải văn hóa Trung Quốc hay không? Làm sao để thoát. Âu Mỹ cũng có tham nhũng, nhưng nó có phải là văn hóa của Âu Mỹ?

http://danquyenvn.blogspot.com/2014/08/toa-am-thoat-trung-ve-van-hoa-tren-dien.html

Tại cuộc tọa đàm, diễn giả sẽ tóm lược những ý kiến tham gia cuộc thảo luận “Thoát Trung về Văn hoá” trên Diễn đàn Văn Việt trong tháng 6 và 7 năm 2014.

– Ý nghĩa của vấn đề “Thoát Trung về Văn hoá”: Với quan niệm Văn hoá theo nghĩa rộng, bao gồm ý thức tư tưởng, niềm tin, lối sống… “Thoát Trung về Văn hoá” là sự bảo đảm nền tảng lâu bền về tinh thần cho việc thoát khỏi sự phụ thuộc chính trị, kinh tế với Trung Quốc đã kéo dài quá lâu đem đến nguy cơ mất chủ quyền, cũng là nền tảng xây dựng một xã hội hiện đại, phát triển bền vững, một quốc gia giàu mạnh.

– Thoát Trung về Văn hoá là thoát cái gì: thoát những mặt tiêu cực của thứ văn hoá mà giới cai trị Trung Quốc (phong kiến xưa và chủ nghĩa Mao ngày nay) áp đặt cho xã hội nước họ và ảnh hưởng nặng nề đến xã hội các nuớc phụ thuộc. Trong ý nghĩa ấy, “thoát Trung” cũng là “tự thoát”.

– Thoát Trung về văn hoá để hướng tới nền Văn hoá nào: Khôi phục, phát huy những đặc sắc văn hoá của dân tộc VN đã bị phá hủy, mai một do sự xâm lăng của Văn hoá phong kiến và Maoist Trung Quốc, tiếp thu những cái ưu việt của văn hoá các dân tộc trên thế giới, để xây dựng một nền Văn hoá Dân tộc, Hiện đại, hội nhập với nhân loại trong thế giới phẳng.

Advertisements