(Sách: Clean code) Mã sạch chương 1 – Tóm tắt và bình loạn


Clean code – A handbook of Agile software craftsmanship.

Chapter 1 – Clean code (Mã sạch)

Mã sạch là 1 nghệ thuật, người viết mã sạch là 1 nghệ sị - Trung Tuyến Nguyễn (Median Nguyen)

Bạn đang đọc cuốn sách này vì 2 lẽ. Thứ nhất, bạn là một lập trình viên. Thứ hai, bạn muốn trở thành một lập trình viên tốt hơn. Rất tốt. Chúng ta cần những lập trình viên tốt hơn.

Một câu rất hay để mở đầu cuốn sách. Để người xem qua sách muốn mua sách. Để người mua sách muốn đọc hết cuốn sách. Và để tóm lược nội dung của cả cuốn sách :D.  Continue reading (Sách: Clean code) Mã sạch chương 1 – Tóm tắt và bình loạn

Advertisements